سیستم لوزی (Diamond system)

حتما تا کنون علائمی را بر روی لبه های میز بیلیارد دیده اید که معمولا به شکل لوزی می باشند. در ادامه می خواهیم نحوه استفاده از این علائم برای محاسبات ضربه با چند باند را توضیح دهیم. مراحل این سیستم را یک به یک دنبال نمایید:

1- سیستم لوزی پایه

2- محدودیت سیستم لوزی

3- گام اول : پیدا کردن نقطه پایان (Finish point)

4- گام دوم : پیدا کردن نقطه شروع (Start point)

5- گام سوم : تجسم شماره موقعیت کیوبال

6- اگر توپ اول چسبیده به باند نباشد

7- چند مثال دیگر برای سیستم لوزی


سیستم لوزی پایه

در این سیستم ضربات باید به مرکز توپ زده شود و موقعیت چوب بصورت موازی با سطح میز باشد.

فرمولی که برای این سیستم معرفی می شود برای به خاطر سپردن بسیار آسان می باشد. این فرمول دارای سه مشخصه می باشد.

نقطه هدف (Aim) که با A نشان داده می شود.

نقطه شروع (Start) که با S نشان داده می شود.

نقطه پایان (Finish) که با F نشان داده می شود.

Aim = Start – Finish یا A = S – F

می بینید که فرمول بسیار ساده است، تنها قسمتی از کار که کمی مشکل به نظر می رسد به خاطر سپردن روشهای شماره گذاری باندها می باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای شروع این روش را زمانی به کار گیرید که نقطه پایان یا F بین 0 تا 40 و نقطه شروع بین 35 تا 60 باشد. پس از مدتی تمرین سایر اعداد را نیز به کار گیرید.

محدودیت سیستم لوزی

این فرمول برای ضرباتی که از باند بلند به باند کوتا زده می شود و مقدار S از F بیشتر است کارایی ندارد.

در شکل زیر S برابر با 30 و مقدار F 50 می باشد، به این معنی که این ضربه را با استفاده از این سیستم نمی توان زد. در بهترین حالت مقدار A را می توان صفر در نظر گرفت که باز هم مقدار F،50 نخواهد شد بلکه F برابر با 30 خواهد بود.

گام اول : پیدا کردن نقطه پایان (Finish point)

شما باید خطوط پایان را به صورتی که در جدول زیر نشان داده شده به خاطر بسپارید.

نقاط بر اساس فاصله لوزی ها شماره گذاری شده اند و بین اعداد 40 تا 90 بر روی باند بلند، فاصله نقاط به اندازه نصف فاصله دو لوزی می باشند.

مقدار

نقطه روی باند بلند

نقطه پایان

0

لوزی 0 (گوشه)

ششمین لوزی باند بلند مقابل

10

اولین لوزی

هفتمین لوزی باند بلند مقابل

20

دومین لوزی

هشتمین لوزی (گوشه)

30

سومین لوزی

5 سانتیمیتر بالاتر از اولین لوزی باند کوتاه

40

چهارمین لوزی

بین اولین و دومین لوزی باند کوتاه

50

بین چهارمین و پنجمین لوزی

لوزی مرکزی باند کوتاه

60

پنمجمین لوزی

بین دومین و سومین لوزی باند کوتاه

70

بین پنجمین و ششمین لوزی

5 سانتی متر بالاتر از سومین لوزی باند کوتاه

80

ششمین لوزی

سومین لوزی باند کوتاه

در شکل زیر مقدار F برابر با 20 می باشد. توجه کنید که هر نقطه ای که بر روی این خط قرار دارد دارای مقدار F برابر با 20 می باشد.


گام دوم : پیدا کردن نقطه شروع (Start point)

زمانی که توپ شما در سمت باند بلند یا کوتاه قرار دارد، مقدار شروع یا S طبق جدول زیر می باشد.

باند بلند

مقدار

نقاط روی باند بلند

20

دومین لوزی

25

سومین لوزی

30

چهارمین لوزی

35

پنجمین لوزی

40

ششمین لوزی

45

هفتمین لوزی

باند کوتاه

مقدار

نقاط روی باند کوتاه

50

اولین لوزی

60

دومین لوزی

70

سومین لوزی

80

بین سومین و چهارمین لوزی

90

چهارمین لوزی

در این شکل مقدار S برابر با 50 می باشد.

گام سوم : تجسم شماره موقعیت کیوبال

حال زمان اعمال فرمول جادویی فرا رسیده : A = S – F

A = 50 – 20

A = 30

مقدار A یعنی 30 طبق جدول زیر داده شده است.

توجه کنید که بین مقادیر 50 تا 90 بر روی باند بلند، فواصل دهتایی به نصف فاصله دو لوزی تبدیل می شود.

مقدار

نقاط بر روی باند بلند

0

لوزی صفر (گوشه باند)

10

اولین لوزی

20

دومین لوزی

30

سومین لوزی

40

چهارمین لوزی

50

پنجمین لوزی

60

بین پنجمین و ششمین لوزی

70

ششمین لوزی

80

بین ششمین و هفتمین لوزی

90

هفتمین لوزی

توجه کنید که اگر نقطه شروع بر روی باند کوتاه قرار دارد (بزرگتر یا مساوی با 50)، نقطه هدف لوزی روی لبه میز می باشد (به این معنی که باید نقطه مورد نظر روی لبه میز را هدف بگیرید). اگر نقطه شروع روی باند بلند باشد (کمتر از 50)، نقطه هدف بر روی باند و در مقابل لوزی مربوطه می باشد. به عنوان مثال در هر دو مورد زیر مقدار A برابر با 20 می باشد در حالی که نقاط برخورد با باند متفاوت می باشند.

اگر توپ اول چسبیده به باند نباشد

اگر توپ شما به باند نزدیک نمی باشد برای یافتن عدد مربوط به آن چوب خود را مانند محوری که مرکز چرخش آن توپ مورد نظر باشد در دست گرفته و موازی سطح میز قرار دهید. سپس آنرا در زوایای مختلف قرار داده و برای هر زاویه مقادیر را در فرمول A = S – F قرار دهید تا نقطه مورد نظر را پیدا کنید.

چند مثال دیگر برای سیستم لوزی


=====================================================

جهت دریافت فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.

( فرمت فایل : PDF )

( حجم فایل : 172 کیلو بایت)

=====================================================

/ نوشته شده توسط حسین در دوشنبه چهارم خرداد 1388 و ساعت 11:6 |
ضربه زدن با استفاده از باند

در بازی بیلیارد موارد زیادی پیش می آید که شما تنها یک انتخاب برای پاکت کردن توپ دارید : ضربه با باند. در ادامه مراحل اصولی یک ضربه صحیح با باند توضیح داده می شود.

زاویه تابش برابر است با زاویه بازتابش
اگر بخواهیم ضربات با باند را با استفاده از اصطلاحات علمی توضیح دهیم، به بیان ساده می توان گفت "زاویه تابش" برابر است با "زاویه بازتابش". برای درک بهتر به شکل زیر توجه کنید.

در شکل فوق توجه کنید که زاویه برخورد با باند (زاویه A) برابر است با زاویه بازگشت (زاویه B). برای اینکه دقیقا چنین اتفاقی بیفتد، باید ضربه با شدت مناسبی به مرکز کیوبال زده شود. توجه کنید که ضرباتی که به کناره های کیوبال زده شوند تاثیر متفاوتی در بازگشت دارند. بنابراین برای شروع فقط ضربه را به وسط کیوبال زده و مطمئن باشید هیچگونه افکتی روی آن اعمال نشود.

اکنون یکی از سیستمهای متداول برای ضربه با باند شرح داده می شود. این سیستم روش محاسبه نقطه ای روی باند که باید هدف قرار دهید را بیان می کند. به شکل زیر توجه کنید.

خطی فرضی از مرکز توپ هدف عمود بر باند رسم کنید (خط A). سپس خطی از محل برخورد خط A با باند تا مرکز پاکت هدف رسم کنید (خط B). حال خط دیگری از مرکز توپ هدف تا پاکت روبرو رسم نمایید (خط C). اکنون از نقطه برخورد خطوط B و C خطی موازی A رسم کنید(خط سفید در شکل فوق). نقطه ای که این خط با باند برخورد می کند، دقیقا نقطه ایست که برای پاکت کردن توپ باید هدف گیری کنید.
در نظر داشته باشید که سیستم توضیح داده شده باید با ضربه به مرکز کیوبال و سرعت مناسب زده شود تا قانون تساوی زاویه برخورد با زاویه بازگشت صدق نماید. همچنین به خاطر داشته باشید که استفاده از این سیستم فقط زمانی توصیه می شود که شما به سختی می توانید نقطه مورد نظر را روی باند پیدا کنید. بعد از انجام چندین ضربه با باند، شما باید بتوانید بصورت حسی نقطه هدف روی باند را بیابید.

تاثیر سرعت در ضربه با باند
سرعت نقش مهمی در ضربات با باند ایفا می کند. در ادامه تاثیر سرعت در ضربه به مرکز توپ را در ضربات با باند مشاهده خواهید کرد.
اگر بخواهیم با استفاده از علم هندسه ضربات با باند را توضیح دهیم دیدیم که زاویه برخورد با زاویه بازگشت برابر می باشد.

در شکل فوق، زمانی که ضربه با سرعت خیلی زیادی زده می شود (خط سفید)، زاویه بازگشت از باند کاهش پیدا می کند. و اگر ضربه بسیار آرام زده شود (خط آبی)، زاویه بازگشت افزایش پیدا می کند. هر دو ضربه باعث می شود که توپ هدف وارد پاکت نشود. بنابراین هنگام زدن این ضربات حتما به سرعت ضربه دقت کنید. به یاد داشته باشید که در ضربات با باند سرعت بیشتر معادل زاویه کوچکتر و سرعت کمتر معادل زاویه بزرگتر می باشد. شما می توانید سرعت ضربه را با توجه به نقطه هدف روی باند تنظیم کنید یا اینکه نقطه روی باند را با توجه به سرعت مورد نیاز تنظیم کنید.

/ نوشته شده توسط حسین در سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388 و ساعت 14:27 |
ایران میزبان مسابقات جهانی اسنوکر شد
مسوول کميته استانهاي فدراسيون بولينگ و بيليارد :
ايران مرداد ماه امسال ميزبان مسابقات جهاني بيليارد است
مشهد - مسوول کميته استانهاي فدراسيون بولينگ و بيليارد گفت : جمهوري اسلامي ايران مرداد ماه امسال ميزبان مسابقات جهاني بيليارد خواهد بود.


"سيد عباس موسوي نژاد" روز چهارشنبه در حاشيه جلسه مجمع عمومي هيات بولينگ و بيليارد خراسان رضوي به خبرنگار ايرنا در مشهد گفت: اين مسابقات در رشته اسنوکر و در گروه مردان زير 21 سال برگزار خواهد شد. وي همچنين از ميزباني شيراز براي برگزاري دومين دوره مسابقات قهرماني کشور، ج"ام تمدن پارسي" (تخت جمشيد) خبر داد و افزود: اين مسابقات نيز در رشته اسنوکر مردان و در تمام گروه هاي سني از 22 تا 29 ارديبهشت ماه جاري برگزار مي شود. موسوي نژاد با بيان اينکه پيش بيني مي شود در اين رقابتها حدود 220 نفر شرکت کنند، افزود: به هشت نفر نخست اين مسابقات جوايزي اهدا مي شود. وي همچنين گفت: براي اين هشت نفر برگزيده به همراه هشت ورزشکاري که عضو منتخب فدراسيون هستند، رقابتي در پايگاه قهرماني برگزار مي شود و در نهايت اعضاي تيم ملي انتخاب خواهند شد. موسوي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود از استانهاي فارس، يزد، کردستان، بوشهر و خراسان رضوي به عنوان استانهاي پيشتاز در رشته بولينگ و بيليارد ياد کرد.خبر گزاری جمهوری اسلامی

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=473317&IdZone=4

کد خبر: 473317 زمان مخابره: 1388/2/16 - 18:10:44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت :

قابل ذکر است آقای حسن زراعتگر بازیکن ملی پوش باشگاه پرشین برازجان به عنوان بازیکن و جناب آقای هومن صمیمی، داور درجه یک ملی، به عنوان داور از باشگاه پرشین، تنها نمایندگان استان بوشهر، در مسابقات تخت جمشید حضور خواهند داشت.

/ نوشته شده توسط حسین در پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1388 و ساعت 15:23 |
نکات آموزشی بیلیارد -- شماره 3 --

برنامه ریزی بازی ایت بال

در بازی ایت بال، بسیار مهم است که قبل از اینکه اقدام به ضربه نمایید، یک نقشه کلی از تمام ضرباتتان داشته باشید. یکی از مهم ترین مواردی که باید مد نظر داشته باشید مشخص کردن "توپ کلیدی" است که شما را به پیروزی می رساند. توپ کلیدی، توپی است که شما قبل از ایت وارد پاکت می کنید. پس از مشخص شدن توپ کلیدی سعی کنید نقشه خود را از آخرین توپ تا اولین توپ بصورتی که ضرباتی با ریسک پایین داشته باشید طراحی کنید. البته اگر حین اجرای نقشه در موقعیت پیش بینی شده قرار نگرفتید، باید با ارزیابی مجدد نقشه جدیدی طراحی کنید و در صورتی که امکان آن نباشد بازی Safety انجام دهید.


ضربه برشی چپ و راست

آیا تا کنون به میزان موفقیت در ضربات برشی خود به چپ یا راست دقت کرده اید؟ احتمالا متوجه شده اید که درصد موفقیت در یکی از حالات چپ یا راست از دیگری بیشتر است. این موضوع می تواند به دلیل ایستادن (Stance) اشتباه، یا نحوه قرار گرفت چشمها روی چوب باشد.


/ نوشته شده توسط حسین در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388 و ساعت 11:48 |
روش تمرین (کنترل سرعت)

1- کیوبال را روی خط یک چهارم (headstring) قرار دهید.

2- در وضعیت راحت و مناسب برای ضربه قرار گیرید. کمی بالا تر از مرکز توپ را هدف گیری کنید چرا که باعث چرخش آنی توپ شده و بهترین و دقیقترین سرعت توپ را به شما می دهد.

3- با اولین سرعت شروع کنید (1 : بسیار آرام)

4- ضربه بزنید. سعی کنید در نزدیکی موقعیت یک متوقف شود.

5- ضربه را تا رسیدن به دو ضربه موفق پشت سر هم تکرار نمایید.

6- مراحل 2 تا 5 را برای سرعت بعد تکرار نمایید.

7- پس از موفقیت در سریعترین سرعت (6)، به مرحله 3 باز گردید.


/ نوشته شده توسط حسین در یکشنبه بیست و سوم فروردین 1388 و ساعت 16:6 |
عکسها و تصاویر جالب و دیدنی بیلیارد

در این پست عکسها و تصاویر زیبایی مرتبط با ورزش بیلیارد قرار داده شده است:


عکسی از یک بار در یکی از شهرهای مکزیک در سال 2002قرار گرفتن توپهای بیلیارد در کف اتاق بعد از توفان شدید در یکی از شهرهای ایالت تگزاس آمریکا در سال 2006جوانان عراقی در حال بازی بیلیارد در یکی از باشگاههای بغدادپل نیومن در فیلم کلاهبردار 1961

/ نوشته شده توسط حسین در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387 و ساعت 14:15 |
نکات آموزشی بیلیارد -- شماره 2 --

هدر دادن فرصت
در هنگام بازی ممکن است شما ضرباتی بدست آورید که اگر توپ را هم پاکت نکنید موقعیتی به حریف خود نداده اید. به این ضربات اصطلاحا ضربات آزاد گفته می شود. یک بازیکن باید از این شرایط نهایت استفاده را ببرد. ولی بعضا دیده می شود که بازیکن این شرایط را نادیده گرفته و اقدام به پاکت کردن توپ دیگری که راحت تر است می نماید، بدون توجه به این نکته که در صورت عدم موفقیت، موقعیت مناسبی برای حریف خود خلق کرده است. هنگام بازی باید شرایط منفی را نیز در نظر گرفت. تشخیص و استفاده از ضربات آزاد می تواند به شما کمک کند که برنده بیشتر بازیها باشید.

انتخاب بین بد و بدتر
اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که باید بین یک ضربه مشکل و یک بازی safe مشکل یکی را انتخاب کنید، بهتر است که مورد اول را انتخاب کرده و ضربه بزنید. از لحاظ روانشناسی، پذیرش شکست هنگامی که فرصتی برای پیروزی به خود داده اید راحت تر است. ولی اگر اقدام به بازی safe دشوار با ریسک بالا کنید و موفق نشوید، موقعیت مناسبی به حریف خود داده اید و تا حدی احساس حقارت می کنید.

/ نوشته شده توسط حسین در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387 و ساعت 10:49 |
شعر محلی -- مسابقات ایت بال اسفند 87 --

دوست عزیزمان و یکی از اعضای خوش ذوق باشگاه پرشین، معراج خلیل نژاد، روز مسابقه شعر محلی زیبایی در وصف مسابقات سرود و در مراسم اختتامیه قرائت کرد که باعث گرمی بیشتر این دوره مسابقات شد.

در ادامه این شعر زیبا را می خوانید :


تو باشگاه ما مُر آویدیم یه ظهری -------- وُ گفتیم تا بیازیم پاکمو گُوری

وُ اول وُ دومش فرقی نداره -------- ای باشگاه شرقی وُ غربی نداره

ری هم پیل نادیمه تا خاشتراوو -------- رقابت تو رفاقت پاش تراوو

خلاصه پاکیمون از پر، سرِ روُ -------- رقات آویدیمه از اول شو

وُ هم قول دادیمه تا هیچ نبازیم -------- فقط پی هم دیه بی دل بیازیم

ندیم بی بی پیک ری هم دیه پَل -------- تو بازی نکنیم از پس هِمه خَل

وُ پیشکسوت کنیم پاکمو اطاعت -------- علی دانشی هم اومه دو ساعت

چه خاشه که رفاقت بین ما بو -------- قدیمی بو، جدیدی بو، خدا بو

یکی از دیر دیده ما چه داریم -------- بخَلِش پاکیمو اهل قماریم

نمی فهمه که سی دوسی خماریم -------- که از درویشی ما هیچ خُو نداریم

وُ جام و دَشکه یادی نی تو دنیا -------- عزیزه هر کی بو یادش سی مو تا

وُ شار انداختنش آبرو نریزه -------- مِثه دانشی که سیمون عزیزه


با تشکر از معراج

/ نوشته شده توسط حسین در شنبه دهم اسفند 1387 و ساعت 10:6 |
تورنمنت کلاس B ایت بال -- اسفند 87 -- باشگاه بیلیارد پرشین
یکشنبه 4 اسفند ماه 87 با کمک و همکاری دوستان، یک دوره مسابقات در رشته ایت بال بین بازیکنان کلاس B باشگاه در محل باشگاه پرشین برگزار شد. مسابقات با حضور 12 نفر از بازیکنان باشگاه به صورت دو حذفی برگزار گردید و در خاتمه بهروز عبداله زاده با پیروزی بر کریم هادی نژاد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. کریم هادی نژاد نیز به عنوان پدیده این دوره از مسابقات انتخاب شد.

در ادامه عکسهایی از این دوره مسابقات آورده می شود :


عکسهای بازی فینال :
نفر اول مسابقات (بهروز عبداله زاده):بهروز در کنار کریم هادی نژاد (پدیده مسابقات):نفرات اول و دوم در کنار آقای هومن صمیمی (ناظر داوری و برگزار کننده مسابقات):/ نوشته شده توسط حسین در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت 9:59 |
نتایج مسابقات اسنوکر -- Welsh Open 2009 -- فینــــــــــــــــــــــال

نخستین قهرمانی Ali Carter


کارتر 29 ساله موفق شد برای نخستین بار عنوان قهرمانی را از آن خود کند. او توانست با حساب 9 - 5 برابر Swail پیروز شود. او بعد از پیروزی از مربی خود Griffiths قدردانی کرد. کارتر گفت : "Terry Griffiths از نظر روانی کمک بسیار بزرگی به من کرد"

============================================================

جهت دانلود 4 دقیقه ی پایانی فینال Welsh Open 2009 اینجا کلیک کنید.

/ نوشته شده توسط حسین در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 و ساعت 9:9 |